Showing all 3 results

  Lưu Lượng: 2.4m3/h
  Cột Áp: 87m
  Lưu Lượng: 2.4m3/h
  Cột Áp: 67m
  Lưu Lượng: 2.4m3/h
  Cột Áp: 48m