Showing all 2 results

    Lưu Lượng: 2m3/h
    Cột Áp: 49m
    Lưu Lượng: 2m3/h
    Cột Áp: 42m