Showing all 8 results

  Lưu Lượng: 3,6m3/h
  Cột Áp: 148m
  Lưu Lượng: 3.6m3/h
  Cột Áp: 117m
  Lưu Lượng: 3m3/h
  Cột Áp: 152m
  Lưu Lượng: 3.3m3/h
  Cột Áp: 83m
  Lưu Lượng: 3m3/h
  Cột Áp: 110m
  Lưu Lượng: 3.3m3/h
  Cột Áp: 63m
  Lưu Lượng: 3m3/h
  Cột Áp: 82m
  Lưu Lượng: 5.4m3/h
  Cột Áp: 93m