Showing all 6 results

Seri SP loại 6 inch ( cánh inox )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP30-5 5.5Kw

  Lưu Lượng: 40m3/h
  Cột Áp: 66m

Seri SP loại 6 inch ( cánh inox )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP30-7 7.5Kw

  Lưu Lượng: 42m3/h
  Cột Áp: 82m

Seri SP loại 6 inch ( cánh inox )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP46-5 7.5Kw

  Lưu Lượng: 55m3/h
  Cột Áp: 68m

Seri SP loại 6 inch ( cánh inox )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP46-7 11Kw

  Lưu Lượng: 66m3/h
  Cột Áp: 95m

Seri SP loại 6 inch ( cánh inox )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP60-6 11Kw

  Lưu Lượng: 78m3/h
  Cột Áp: 84m

Seri SP loại 6 inch ( cánh inox )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 6SP60-8 15Kw

  Lưu Lượng: 78m3/h
  Cột Áp: 112m