Showing all 9 results

Seri SP lọai 4inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-25 7.5Kw

  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 170m

Seri SP lọai 4inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-18 5.5Kw

  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 122m

Seri SP lọai 4inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP3-12 0.75Kw

  Lưu Lượng: 4m3/h
  Cột Áp: 76m
  Lưu Lượng: 4m3/h
  Cột Áp: 76m

Seri SP lọai 4inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP5-12 1.1Kw

  Lưu Lượng: 6m3/h
  Cột Áp: 76m

Seri SP lọai 4inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP8-10 1.5Kw

  Lưu Lượng: 10m3/h
  Cột Áp: 63m

Seri SP lọai 4inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP8-12 2.2Kw

  Lưu Lượng: 10m3/h
  Cột Áp: 76m

Seri SP lọai 4inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-10 3.0Kw

  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 68m

Seri SP lọai 4inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SP14-13 4.0Kw

  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 88m