Showing all 8 results

Seri SP loại 8inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP120-5 30Kw

  Lưu Lượng: 150m3/h
  Cột Áp: 110m

Seri SP loại 8inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP120-4 22Kw

  Lưu Lượng: 150m3/h
  Cột Áp: 88m

Seri SP loại 8inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP120-1 7.5Kw

  Lưu Lượng: 150m3/h
  Cột Áp: 22m

Seri SP loại 8inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-5 22Kw

  Lưu Lượng: 110m3/h
  Cột Áp: 102m

Seri SP loại 8inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-4 18.5Kw

  Lưu Lượng: 110m3/h
  Cột Áp: 82m

Seri SP loại 8inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP95-1 5.5Kw

  Lưu Lượng: 110m3/h
  Cột Áp: 21m

Seri SP loại 8inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP77-3 11Kw

  Lưu Lượng: 90m3/h
  Cột Áp: 59m

Seri SP loại 8inch (cánh inox)

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 8SP77-4 15Kw

  Lưu Lượng: 90m3/h
  Cột Áp: 79m