Showing 1–12 of 29 results

TẢI CATALOGUE BƠM CHÌM NƯỚC THẢI BELUNO

SERI FC SERI FS SERI FX
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 12.5m
  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 9m
  Lưu Lượng: 30m3/h
  Cột Áp: 14m
  Lưu Lượng: 30m3/h
  Cột Áp: 14m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 12.5m
  Lưu Lượng: 54m3/h
  Cột Áp: 19m
  Lưu Lượng: 45.6m3/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 45.6m3/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 39m3/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 39m3/h
  Cột Áp: 15m