Showing all 10 results

  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 12.5m
  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 9m
  Lưu Lượng: 30m3/h
  Cột Áp: 14m
  Lưu Lượng: 30m3/h
  Cột Áp: 14m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 12.5m
  Lưu Lượng: 48m3/h
  Cột Áp: 15.5m
  Lưu Lượng: 48m3/h
  Cột Áp: 15.5m
  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 9m