Showing all 8 results

  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 13.5m
  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 13.5m
  Lưu Lượng: 25.5m3/h
  Cột Áp: 12.3m
  Lưu Lượng: 25.5m3/h
  Cột Áp: 12.3m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 9.5m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 9.5m
  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 8.9m
  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 8.9m