Showing all 11 results

  Lưu Lượng: 54m3/h
  Cột Áp: 19m
  Lưu Lượng: 45.6m3/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 45.6m3/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 39m3/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 39m3/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 11m
  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 11m
  Lưu Lượng: 15m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 15m3/h
  Cột Áp: 10m