Showing 1–12 of 42 results

TẢI CATALOGUE BƠM CHÌM NƯỚC THẢI VERATTI TẠI ĐÂY

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DG80G/DGT80

  Lưu Lượng: 23m3/h
  Cột Áp: 11m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DG100G/DGT100

  Lưu Lượng: 25m3/h
  Cột Áp: 13m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DX80G/DXT80

  Lưu Lượng: 21m3/h
  Cột Áp: 10m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DX100G/DXT100

  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 12m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DH80G

  Lưu Lượng: 16m3/H
  Cột Áp: 17m

Bơm nước thải Veratti Seri DX,DG,DH

Bơm chìm nước thải Veratti Model DH100G

  Lưu Lượng: 20m3/h
  Cột Áp: 18.5m
  Lưu Lượng: 49m3/h
  Cột Áp: 19m
  Lưu Lượng: 40m3/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 9m3/h
  Cột Áp: 7.5m
  Lưu Lượng: 8.1m3/h
  Cột Áp: 8.3m
  Lưu Lượng: 42m3/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 18.5m