Showing 1–12 of 13 results

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ615 15Kw

  Lưu Lượng: 158m3/h
  Cột Áp: 41m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ415 15Kw

  Lưu Lượng: 85m3/h
  Cột Áp: 56m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ611 11Kw

  Lưu Lượng: 146m3/h
  Cột Áp: 32m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ411 11Kw

  Lưu Lượng: 84m3/h
  Cột Áp: 50m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ67.5 7.5Kw

  Lưu Lượng: 123m3/h
  Cột Áp: 31m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ47.5 7.5Kw

  Lưu Lượng: 80m3/h
  Cột Áp: 40m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ45.5 5.5Kw

  Lưu Lượng: 102m3/h
  Cột Áp: 22m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ35.5 5.5Kw

  Lưu Lượng: 78m3/h
  Cột Áp: 31m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ33.7 3.7Kw

  Lưu Lượng: 52m3/h
  Cột Áp: 29m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ23.7 3.7Kw

  Lưu Lượng: 28m3/h
  Cột Áp: 38m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ32.2 2.2Kw

  Lưu Lượng: 39m3/h
  Cột Áp: 14m

Bơm hố móng KTZ

Bơm hố móng KTZ22.2 2.2Kw

  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 25m