Showing all 7 results

Bơm nước thải Veratti Seri SVM

Bơm chìm nước thải Veratti Model SV65-25-3.7

  Lưu Lượng: 65m3/h
  Cột Áp: 25m

Bơm nước thải Veratti Seri SVM

Bơm chìm nước thải Veratti Model SV60-20-3

  Lưu Lượng: 60m3/h
  Cột Áp: 20m
  Lưu Lượng: 55m3/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 35m3/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 20m3/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 20m3/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 25m3/h
  Cột Áp: 15m