Showing all 11 results

  Lưu Lượng: 49m3/h
  Cột Áp: 19m
  Lưu Lượng: 40m3/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 9m3/h
  Cột Áp: 7.5m
  Lưu Lượng: 8.1m3/h
  Cột Áp: 8.3m
  Lưu Lượng: 42m3/h
  Cột Áp: 17m
  Lưu Lượng: 27m3/h
  Cột Áp: 18.5m
  Lưu Lượng: 31m3/h
  Cột Áp: 10m
  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 13m
  Lưu Lượng: 15m3/h
  Cột Áp: 18m
  Lưu Lượng: 18m3/h
  Cột Áp: 10.5m
  Lưu Lượng: 16m3/h
  Cột Áp: 9m