Showing all 5 results

  Lưu Lượng: 12.5m3/h
  Cột Áp: 8.5m

Bơm tiểu cảnh Peroni

Bơm chìm nhựa PR4008 400W

  Lưu Lượng: 7m3/h
  Cột Áp: 8m
  Lưu Lượng: 6m3/h
  Cột Áp: 6m
  Lưu Lượng: 11m3/h
  Cột Áp: 8.5m
  Lưu Lượng: 4.5m3/h
  Cột Áp: 6m