Showing 1–12 of 15 results

TẢI CATALOGUE BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SHOWFOU TẠI ĐÂY

  Lưu Lượng: 9m3/h
  Cột Áp: 7.5m
  Lưu Lượng: 9m3/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 9m3/h
  Cột Áp: 8m
  Lưu Lượng: 60m3/h
  Cột Áp: 20m
  Lưu Lượng: 12m3/h
  Cột Áp: 22m
  Lưu Lượng: 12m3/h
  Cột Áp: 25m
  Lưu Lượng: 20m3/h
  Cột Áp: 33m
  Lưu Lượng: 65m3/h
  Cột Áp: 25m
  Lưu Lượng: 15m3/h
  Cột Áp: 30m
  Lưu Lượng: 55m3/h
  Cột Áp: 19m
  Lưu Lượng: 36m3/h
  Cột Áp: 15m
  Lưu Lượng: 28m3/h
  Cột Áp: 14.5m