Showing 1–12 of 46 results

  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 70.9m
  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 59.7m
  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 43.5m
  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 38.5m
  Lưu Lượng: 230m3/h
  Cột Áp: 32.6m
  Lưu Lượng: 180m3/h
  Cột Áp: 27m

Bơm Đầu Inox ( Bơm Nước Nóng )

Bơm Trục Ngang Đầu Inox ( Bơm Nước Nóng )

  Lưu Lượng: 54-138 m³/h
  Cột Áp: 59.5-44.5m
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 52.3-42m
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 45.5-34m
  Lưu Lượng: 54-120 m³/h
  Cột Áp: 34.5-25.5m
  Lưu Lượng: 48-120 m³/h
  Cột Áp: 26-18m