Showing all 3 results

  Lưu Lượng: 20 l/h
  Cột Áp: 1 bar
  Lưu Lượng: 15 l/h
  Cột Áp: 2 bar
  Lưu Lượng: 10 l/h
  Cột Áp: 3 bar