Showing 1–12 of 26 results

  Lưu Lượng: 12 m3/h
  Cột Áp: 124 m

Bơm trục đứng Inline Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 80VR-160/7.5 7.5kw

  Lưu Lượng: 65m3/h
  Cột Áp: 35m

Bơm trục đứng Inline Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 65VR-160/4.0 4.0kw

  Lưu Lượng: 32.5m3/h
  Cột Áp: 34.4m

Bơm trục đứng Inline Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 80VR-125/5.5 5.5kw

  Lưu Lượng: 65m3/h
  Cột Áp: 22m

Bơm trục đứng Inline Veratti

Bơm trục đứng Inline Model 80VR-160/11 11kw

  Lưu Lượng: 121.6m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 121.6m3/h
  Cột Áp: 32m
  Lưu Lượng: 7m3/h
  Cột Áp: 114m
  Lưu Lượng: 3.5m3/h
  Cột Áp: 134m
  Lưu Lượng: 3.5m3/h
  Cột Áp: 134m
  Lưu Lượng: 3.5m3/h
  Cột Áp: 161m
  Lưu Lượng: 3.5m3/h
  Cột Áp: 161m
  Lưu Lượng: 7m3/h
  Cột Áp: 152m