Showing all 12 results

  Lưu Lượng: 12 m3/h
  Cột Áp: 124 m
  Lưu Lượng: 7m3/h
  Cột Áp: 114m
  Lưu Lượng: 3.5m3/h
  Cột Áp: 134m
  Lưu Lượng: 3.5m3/h
  Cột Áp: 134m
  Lưu Lượng: 3.5m3/h
  Cột Áp: 161m
  Lưu Lượng: 3.5m3/h
  Cột Áp: 161m
  Lưu Lượng: 7m3/h
  Cột Áp: 152m
  Lưu Lượng: 7m3/h
  Cột Áp: 183m
  Lưu Lượng: 12m3/h
  Cột Áp: 166m
  Lưu Lượng: 12m3/h
  Cột Áp: 202m
  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 166m
  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 222m