Showing all 6 results

  Lưu Lượng: 38.4m3/h
  Cột Áp: 16m
  Lưu Lượng: 67.2m3/h
  Cột Áp: 12m
  Lưu Lượng: 53.4m3/h
  Cột Áp: 20m
  Lưu Lượng: 120m3/h
  Cột Áp: 20m
  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 16m
  Lưu Lượng: 52.2m3/h
  Cột Áp: 10m