Showing all 3 results

  Lưu Lượng: 40m3/h
  Cột Áp: 5m

Bơm sục khí Veratti

Bơm sục khí Veratti Model FP-1.5

  Lưu Lượng: 40m3/h
  Cột Áp: 6m

Bơm sục khí Veratti

Bơm sục khí Veratti Model FP-2.2

  Lưu Lượng: 60m3/h
  Cột Áp: 6m