Showing 1–12 of 17 results

TẢI CATALOGUE MÁY SỤC KHÍ CON SÒ SHOWFOU TẠI ĐÂY

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-15000S 15kW

  Lưu Lượng: 1037m3/h
  Cột Áp: 9.5m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-11000S 11000W

  Lưu Lượng: 1050m3/h
  Cột Áp: 7.5m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-7500S 7500W

  Lưu Lượng: 550m3/h
  Cột Áp: 4.5m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-5500S 5500W

  Lưu Lượng: 530m3/h
  Cột Áp: 4.2m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-4000S 4000W

  Lưu Lượng: 475m3/h
  Cột Áp: 3.8m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-3000S 3000W

  Lưu Lượng: 390m3/h
  Cột Áp: 3.7m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-2200S 2200W

  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 3.6m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-2200 2200W

  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 3.6m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1500S 1500W

  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1500 1500W

  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1100S 1100W

  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m

Máy sục khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1100 1100W

  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m