Showing all 5 results

  Lưu Lượng: 90m3/h
  Cột Áp: 5m
  Lưu Lượng: 150m3/h
  Cột Áp: 5m
  Lưu Lượng: 194m3/h
  Cột Áp: 4m
  Lưu Lượng: 170m3/h
  Cột Áp: 6m
  Lưu Lượng: 360m3/h
  Cột Áp: 6m