Showing all 4 results

Đầu sục khí Root Showfou-Đài Loan

Máy sục khí ShowFou model RL100

  Lưu Lượng: 10.44 m³/Phút
  Cột Áp: 8 m

Đầu sục khí Root Showfou-Đài Loan

Máy sục khí ShowFou model RL80

  Lưu Lượng: 6.53 m3/ phút
  Cột Áp: 8 m

Đầu sục khí Root Showfou-Đài Loan

Máy sục khí ShowFou model RL65

  Lưu Lượng: 3.99m3/phút
  Cột Áp: 8m

Đầu sục khí Root Showfou-Đài Loan

Máy sục khí ShowFou model RL50

  Lưu Lượng: 2.73m3/phút
  Cột Áp: 8m