Showing 13–24 of 65 results

  Lưu Lượng: 1200m3/h
  Cột Áp: 7.5m
  Lưu Lượng: 1000m3/h
  Cột Áp: 7m
  Lưu Lượng: 550m3/h
  Cột Áp: 4.5m
  Lưu Lượng: 530m3/h
  Cột Áp: 4.2m
  Lưu Lượng: 475m3/h
  Cột Áp: 3.8m
  Lưu Lượng: 390m3/h
  Cột Áp: 3.7m
  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 3.6m
  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m
  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m
  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 2.2m
  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 3.6m
  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m