Showing 37–48 of 65 results

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-3000S 3000W

  Lưu Lượng: 390m3/h
  Cột Áp: 3.7m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-2200S 2200W

  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 3.6m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-2200 2200W

  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 3.6m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1500S 1500W

  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1500 1500W

  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 2.6m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1100S 1100W

  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-1100 1100W

  Lưu Lượng: 210m3/h
  Cột Áp: 2.5m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-750S 750W

  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 2.2m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-750 750W

  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 2.2m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-550 550W

  Lưu Lượng: 110m3/h
  Cột Áp: 2.0m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-370 370W

  Lưu Lượng: 60m3/h
  Cột Áp: 1.6m

Máy thổi khí con sò ShowFou-Đài Loan

Máy thổi khí con sò Showfou Model GB-250 250W

  Lưu Lượng: 48m3/h
  Cột Áp: 1.2m