Showing 49–60 of 65 results

  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 6.3m
  Lưu Lượng: 325m3/h
  Cột Áp: 5.7m
  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 4.3
  Lưu Lượng: 220m3/h
  Cột Áp: 4.2m
  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 3.8m
  Lưu Lượng: 145m3/h
  Cột Áp: 3.7m
  Lưu Lượng: 88m3/h
  Cột Áp: 3.1m
  Lưu Lượng: 88m3/h
  Cột Áp: 3.0m
  Lưu Lượng: 88m3/h
  Cột Áp: 3.0m
  Lưu Lượng: 194m3/h
  Cột Áp: 4m
  Lưu Lượng: 170m3/h
  Cột Áp: 6m

Bơm sục khí Veratti

Bơm sục khí Veratti Model FP-2.2

  Lưu Lượng: 60m3/h
  Cột Áp: 6m