Showing all 9 results

  Lưu Lượng: 7m3/h
  Cột Áp: 114m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX15-18R

  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 250m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX15-12R

  Lưu Lượng: 24m3/h
  Cột Áp: 166m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX10-20R

  Lưu Lượng: 14m3/h
  Cột Áp: 228m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX10-15R

  Lưu Lượng: 14m3/h
  Cột Áp: 171m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX5-23R

  Lưu Lượng: 8.5m3/h
  Cột Áp: 172m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX5-14R

  Lưu Lượng: 8.5m3/h
  Cột Áp: 104m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX3-19R

  Lưu Lượng: 4.4m3/h
  Cột Áp: 143m

Bơm trục đứng Hydroo

Bơm trục đứng Hydroo Model: VX3-15R

  Lưu Lượng: 4.4m3/h
  Cột Áp: 113m