Showing 1–12 of 27 results

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA16/25 7.5Kw

  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 139m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA16/20 5.5Kw

  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 111m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA16/16 4.0Kw

  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 88m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA16/12 3.0Kw

  Lưu Lượng: 22m3/h
  Cột Áp: 67m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA12/32 7.5Kw

  Lưu Lượng: 16m3/h
  Cột Áp: 196m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA12/26 5.5Kw

  Lưu Lượng: 16m3/h
  Cột Áp: 159m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA12/20 4.0Kw

  Lưu Lượng: 16m3/h
  Cột Áp: 123m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA12/16 3.0Kw

  Lưu Lượng: 16m3/h
  Cột Áp: 98m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA10/36 7.5Kw

  Lưu Lượng: 14,4m3/h
  Cột Áp: 218m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA10/28 5.5Kw

  Lưu Lượng: 14,4m3/h
  Cột Áp: 170m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA10/23 4.0Kw

  Lưu Lượng: 14,4m3/h
  Cột Áp: 139m

Sire SA loại 4inch ( cánh feet )

Bơm chìm giếng khoan Sumoto Model 4SA10/18 3.0Kw

  Lưu Lượng: 14,4m3/h
  Cột Áp: 109m